Αγγελάκης Αντώνης

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

O Αντώνιος Αγγελάκης, Ph.D. είναι ειδικός σε θέματα πολιτικών
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, διαχείρισης καινοτομίας,
επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων.
Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Τεχνολογικών Πολιτικών και
Καινοτομίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης).
Έχει εργαστεί ως στέλεχος μεταφοράς τεχνολογίας, με αρμοδιότητα σε
δραστηριότητες εμπορευματοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων,
υποστήριξης τεχνοβλαστών (spin-offs) και στρατηγικής διαχείρισης
διανοητικής ιδιοκτησίας. Από το 2013, είναι επιστημονικό στέλεχος στο
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με βασική
επικέντρωση σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας, τεχνολογικής ανάπτυξης,
ψηφιακού μετασχηματισμού και υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών.
Κατέχει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας
σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος του
Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας
(ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Αττικής.