Χαμπεσής Παναγιώτης

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ο Παναγιώτης Χαμπεσής είναι Επικεφαλής του Τομέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και του ESG Unit της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Συμμετέχει, ως εκπρόσωπος της ΕΕΤ, σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Δημόσιας Διοίκησης (Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Επενδυτικού Νόμου/Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εθνικό Συμβούλιο για την κυκλική οικονομία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΕΠΙΧ / ΕΑΤ, Επενδυτικό Συμβούλιο του JEREMIΕ / EIF, κ.ά.) καθώς και σε Επιτροπές ιδιωτικών φορέων για την υλοποίηση εμβληματικών ESG δράσεων/πρωτοβουλιών (Forum κυκλικών πόλεων, Sustainable Greece 2020, ευρωπαϊκά έργα: SMAFIN και LIFE ProFile, κ.ά). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρίας (ΕΛΑΝΕΤ) ενώ έχει διατελέσει επίσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος MBA.